Log Horizon – 03

Log Horizon (3)

Akatsuki-“Yo, dawg you gotta snipe that dragon.”          Shiroe-“uhhhh.”

>> Read more <<